ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2563 มีข้าราชการ ครูจำนวน 83 คน ครูพี่เลี้ยง 8 คน พนักงานสถานที่ 6 คน นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1,697 คน