ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2566 มีข้าราชการ ครูจำนวน 94 คน ครูพี่เลี้ยง 6 คน พนักงานสถานที่ 2 คน นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1,921 คน